Konkurs urodzinowy Kind Bear

Konkurs urodzinowy Kind Bear

Pierwsze urodziny Kind Bear już tuż, tuż...

Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest paletka cieni California od Alilla Cosmetics.

Warunek wzięcia udziału w konkursie jest prosty, wystarczy zaobserwować nasz profil na Instagramie (@kindbear.pl) lub fanpage na Facebooku (Kind Bear) - konkurs odbędzie się jednocześnie na dwóch platformach, polubić post konkursowy oraz w komentarzu odpowiedzieć na pytanie "Jaki makijaż wykonasz wygraną paletką?". Im bardziej kreatywne i niecodzienne pomysły tym lepiej - wybierzemy najciekawszą naszym zdaniem odpowiedź.

Konkurs trwa od 1.07. do 8.07. Wyniki ogłosimy w piątek 9 lipca na Instagramie oraz Facebooku. 

Regulamin „Konkursu urodzinowego” strony www.kindbear.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Paulina Żywień i Dawid Bereźnicki Spółka Cywilna, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, NIP: 8943155364.

2. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody. 

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

§ 2. CEL I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2021 r. po ogłoszeniu przez organizatora informacji o konkursie i kończy się 8 lipca o godz. 23:59. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie jednego Laureata, który udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz przyznanie nagrody w postaci paletki cieni California Alilla Cosmetics. 

3. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 8 lipca 2021 r. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, udostępniając je pod postem konkursowym na profilu @kindbear.pl na Instagramie lub na fanpage Kind Bear na Facebooku oraz polubić post konkursowy na Instagramie lub na Facebooku.

4. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona komisja konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi konkursowych i wyłonienia Laureatów. 

5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. 

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca fanem fanpage Kind Bear na Facebooku lub profilu @kindbear.pl na Instagramie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub współpracujące z Organizatorem.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

1. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie wybrana jedna odpowiedź, która w ocenie Komisji będzie najbardziej kreatywna. Autor ww. odpowiedzi uzyskuje prawo do nagrody stając się Laureatem.

2. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureata podejmowane są przez Komisję. 

3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony w dniu 9 lipca 2021 r. poprzez zamieszczenie informacji na profilu instagramowym @kindbear.pl oraz na fanpage Kind Bear na Facebooku. 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.